Suoraan sisältöön

JUVAN KUNNAN ASIAKIRJAJULKISUUSKUVAUS

Tietovarannot ja rekisterit

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus. Sen tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemistä Juvan kunnalle.

Juvan kunnan tietovarantoihin ja rekistereihin kerätään lakien ja säännösten mukaisia kunnan palvelujen käyttäjien ja palveluntuottajien sekä henkilöstö- ja taloushallinnon tarvitsemia tietoja ja asiakirjoja. Tallennettuja tietoja voidaan hakea esim. henkilön nimellä, henkilötunnuksella, kiinteistötunnuksella, diaarinumerolla (asianumerolla) tai hakusanalla. Juvan kunnan tietovarantoja ja rekistereitä on paperisessa ja sähköisessä muodossa.

Tietopyynnöt ja käsittelyajat

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (JulkL 621/1999 § 8). Salassa pidettäviä asiakirjoja ja tietoja luovutetaan vain niille, joilla on salassa pidettävään tietoon oikeus, esim. asianomainen.

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Tarvittaessa avustetaan tiedon pyytäjää asiakirjan tai tiedon yksilöinnissä.

Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää (JulkL 621/1999 § 13).

Juvan kunnalle osoitetut tietopyynnöt voi toimittaa kunnan kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot:
Sähköpostiosoite            juva.kunta(at)juva.fi
Puhelinnumero                 040 7551 100 / vaihde
Käynti- ja postiosoite      Juvantie 13, 51900 Juva                                      

Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen edelleen käsittelyyn oikealle taholle.

Jos Juvan kuntaan saapuu tietopyyntö, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Tietopyynnöt käsitellään viivytyksettä ja julkiset asiakirjat annetaan mahdollisimman pian, viimeistään 2 viikon kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.

Viranomaisen pitää aina perustella kieltäytyminen tiedon antamisesta. Jos viranomainen ei voi antaa tietoa asiakirjasta, pitää pyytäjälle perustella, millä lainkohdalla asiakirja on salassa pidettävä tai miksi se ei ole julkinen. Tietopyynnön tekijällä on oikeus saada valituskelpoinen päätös, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Tästä klikkaamalla voit tutustua keskeisempiin Juvan kunnan tietojärjestelmiin (pdf, 429 kB)