Suoraan sisältöön

Meidän kaikkien Juva

Juva on ihmisten yhteisö. Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. Kunta tukee kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja toteuttaa asioita kumppanuuden perusteella. Toiminta on  avointa ja läpinäkyvää. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökyky on olennainen osa kunnan organisaation osaamista ja yksi kunnan menestystekijöistä. Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen mahdollistetaan hyödyntäen laajasti erilaisia vaikuttamiskanavia.

Osallisuus on olla osa yhteisöä ja sitä, että voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin monella eri tavalla. Kunnan tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolisesti tietoa kuntalaisten näkemyksistä ja kehitysideoista jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Vaikuta vaaleissa, palautteella, aloitteella tai yhteydenotolla

Vaaleissa kuntalaisella on äänestysoikeuden lisäksi oikeus asettua ehdokkaaksi valtuustoon ja hänet voidaan valita kunnan luottamustehtäviin. Lisäksi kuntalaisilla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuten palautteen antaminen, aloitteiden tekeminen, yhteyden ottaminen suoraan luottamushenkilöihin tai viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Erityisryhmillä omia vaikuttamisen kanavia

Juvalla toimii myös nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, jotka edistävät erityisryhmien ja kunnan asukkaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.

Kunnalle voi tehdä kuntalaisaloitteen sen toimintaa koskevissa asioissa

Aloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään järeämmin kuin epäviralliset palautteet. Aloite voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mistä aloitteessa on kyse tai mihin sillä halutaan vaikuttaa. Aloitteessa ilmoitetaan myös yhteystiedot. Aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi –palvelussa tai sen voi toimittaa kunnan kirjaamoon. Myös kuntalaisaloite.fi –palvelun kautta tehdyt aloitteet palautuvat kunnan kirjaamoon.

Kuka tahansa voi tehdä kansalaisaloitteen

Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Sillä ehdotetaan uutta lakia, muutosta olemassaolevaan lakiin tai olemassaolevan lain kumoamista. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintää 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Voit tehdä kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa kansalaisaloitteen ja kannattaa verkkopalvelussa avoinna olevia aloitteita.

Muutoksenhaku tehtyyn päätökseen

Kunnanhallituksen tai lautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan sille toimielimelle, jonka päätökseen ollaan tyytymättömiä. Kunnanvaltuuston päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Hallinto-oikeudelta haetaan muutosta myös kunnanhallituksen ja lautakunnan päätökseen, jonka ne ovat tehneet oikaisuvaatimuksesi johdosta.

Osallistumisen ja vaikuttamisen eri vaihtoehtoja pääset tarkastelemaan klikkaamalla asianomaista linkkiä:

Yhteydenottolomake kuntaan

www.kuntalaisaloite.fi

www.demokratia.fi

www.nuortenideat.fi

www.kansalaisaloite.fi