Suoraan sisältöön

Kunnan ja kuntalaisten parhaaksi

Kuntalaki ja hallintolaki ohjaavat pääasiassa kunnan päätöksentekomenettelyä. Eri hallinnonaloilla on lisäksi monia omia menettelyä koskevia säännöksiä. 

Juvan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu 27-jäseninen valtuusto. 

Valtuusto nimittää kunnanhallituksen, joka vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidosta. Se johtaa kunnan hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Se myös valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa.

Juvan kunnan lautakunnat ja johtokunnat valvovat ja ohjaavat oman tehtäväalansa toimintaa. Ne huolehtivat myös toiminnan, talouden ja organisaation suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta. Lautakunnat valitsee kunnanvaltuusto.

Hallitukselle ja lautakunnille asioita valmistelevat toimialojen johtajat ja päälliköt. Esittelijänä toimi kunkin toimialan johtaja, kunnanhallituksessa kunnanjohtaja. 

Juvan kunnassa on nimetty myös nuorten vaikuttajien ryhmä R.A.T.A.S. sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.