• Päätös julkaistu 04.11.2021
  • Kuulutus

Ilmoitus luvan hakijan valituksesta ympäristönlupapäätöksessä, Neova Oy, Jylhäsuo

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Luvan hakija Vapo Oy, 6.5.2021 lähtien Neova Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 10.5.2021, nro 52/2021. Päätös koskee Juvan kunnassa sijaitsevan Jylhäsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 2 muuttamista.

Julkinen kuulutus ja valitusasiakirjat on julkaistu Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html