• Päätös julkaistu 30.01.2024
  • Kuulutus

Maa-aineslain mukaisten lupahakemusasiakirjojen tiedoksi antaminen, kiinteistö Kirstanmäki

Dnro 17/11.01.00.04/2024
JULKINEN KUULUTUS

Asia
Maa-aineslain (555/1981) mukaisten lupahakemusasiakirjojen tiedoksi antaminen koskien kiinteistöä Kirstanmäki (178–416–0002–0038).    

Hakija
Yksityinen hakija

Toiminnan kuvaus ja sijainti
Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen kiinteistöltä Kirstanmäki (178–416–0002–0038). Hakija omistaa maa-alueen. Soranottoa koskeva lupahakemus on tehty edellisen luvan voimassaolon aikana ottamatta jäänyt 30 000 k-m3 huomioiden, ja lisäksi haetaan lupaa 15 000 k-m3 soranottoon uudelta alueelta. Lupaa haetaan yhteensä 45 000 kiintokuutiometrin ottamiseen Ottoalueen pinta-ala on 1,45 ha ja syvyys noin 3–4 metriä. Ottamisaika on 10 vuotta ja arvioitu vuosiotto on noin 3 000–5 000 k-m3. Alue kuuluu POSKI–hankkeeseen, jossa on kartoitettu maa-ainekseen ottoon soveliaita alueita. Alueella on ollut maa-aineksen ottoa jo yli 20 vuoden ajan ja alueella on myös voimassa oleva lupa kalliokiven louhimiseen. Sora-ainekset käytetään teiden kunnostamiseen ja rakennustoiminnan tarpeisiin. Seulakivet murskataan kallion murskauksen yhteydessä.

Ottamisalue sijaitsee Kettulan kylässä, 7 kilometrin päässä Juvan kirkonkylältä etelään. Alueella on voimassa Kotijärven yleiskaava, kaavamerkinnällä EO – maa-ainesten ottoalue. Vähäisiltä määrin ottoalue sijoittuu myös M-1 merkinnälle (maa- ja metsätalousvaltainen alue, johon liittyy rakentamiskieltoja). Lähin vesialue on Leväkkö, joka sijaitsee 50 metrin päässä. Maa-aineksen ottamisen vaikutusalueella ei suojelukohteita eikä pohjavesialueita.

Kuulutuksen julkaisupäivä 30.1.2024                       

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 
Hakemuksen katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 6.2.2024.       

Asiakirjojen pitäminen nähtävillä 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 30.1.2024–7.3.2024 välisenä aikana Juvan kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet                   
Asianosaisilla on oikeus jättää hakemuksen pohjalta kirjallinen mielipide. Myös muut kuin asianosaiset voivat jättää kirjallisen mielipiteensä. Mielipiteet on toimitettava viimeistään 7.3.2024 mennessä Juvan ympäristölautakunnalle osoitteeseen:

Juvan kunta
Juvantie 13
51900 Juva

Tai sähköisesti
juva.kunta@juva.fi

Lisätietoja
Ympäristösihteeri Päivi Yli-Kovero, puh. 050 470 5080 (ma-ti) paivi.yli-kovero@juva.fi

Tästä klikkaamalla voit tarkastella maa-ainesten ottosuunnitelmaa (pdf, 798 kb)