• Päätös julkaistu 19.01.2021
  • Kuulutus

Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus, Kuljetus Matti Nykänen Ky

KUULUTUS

MAA-AINESLUPA- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Juvan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava Juvalle sijoittuva maa-aineslupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus:
HAKIJA: Kuljetus Matti Nykänen Ky
TILA/hankealue: Juva, Ollikkala, Vihotunsalo 8:23-tila välittömästi valtion kallionottoalueen vieressä
TOIMINTA/HANKE: Kalliokiviaineksen ottamista koskeva maa-aineslupahakemus sekä louhintaa ja murskaamista koskeva ympäristölupahakemus: lupien yhteiskäsittely.

Hakemuksen sisällöstä
Hakemus koskee yllä mainitulla tilalla olevan kalliomäen louhimista ja kiviaineksen jalostamista. Ottaminen tapahtuu välittömästi tienpitäjän kallioalueen louhintaseinämästä kaakon suuntaan kohti viitostietä. Ottamismäärä nyt haettavalla osa-alueella 1 on noin 295 000 kiintokuutiometriä ja lupa-ajaksi haetaan 15 vuotta. Otettavasta aineksesta pääosa, noin 235 000 kiintokuutiometriä on kalliokiveä ja noin 60 000 irtomaa-aineksia. Alueen pinta-ala on noin 2,4 hehtaaria.

Hakemuksen kohteena oleva alue rajoittuu Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaavassa pohjoisreunaltaan kallio- tai rakennuskiviaineksen ottamisalueeksi (EO-1). Muutoin alue on kaavoissa M-aluetta: maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Hakemuksen ottamis- ja toimintasuunnitelman on laatinut Ramboll Oy, suunnitelmat on päivätty 1.12.2020.

Ympäristöhaittojen vähentämisestä
Louhintaa ja murskausta haetaan tehtäväksi arkipäivisin enimmäistyöaikojen ollessa klo 7-22 maanantaista torstaihin ja perjantaina klo 7-18.00. Meluisimmilla työvaiheilla, kuten räjäytyksillä ja louheiden rikotuksella on vieläkin lyhemmät päivittäiset työajat. Viikonloppuisin ja arkipyhinä ei tehdä louhintaa eikä murskausta. Kiviaineskysyntä on tyypillisesti hyvin vaihtelevaa, joten eri vuosien välillä on suuriakin eroja aktiivisuudessa.

Pölyhaittoja ehkäistään laitteiden koteloinnilla sekä tarvittaessa vesikastelulla. Myös varastokasojen sijoittelulla saadaan vähennettyä pöly- ja meluhaittoja.

Lupakäsittely
Lupakäsittelyssä tarkastellaan mm. viikoittaisia ja päiväkohtaisia toiminta-aikoja, maisemavaikutuksia, työmenetelmiä, jätehuoltoa, melutasoja, turvallisuutta, pölyä, alueen jälkihoitoa ym. seikkoja.

Hakemusasiakirjat pidetään kuulutusaikana nähtävillä Juvan kunnanviraston asiointipisteessä, käyntiosoite Juvantie 13, 51900 Juva. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset) voivat tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää kirjallinen mielipiteensä hankkeesta, samoin kuin rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on edistää ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelua tai asuinympäristön viihtyisyyttä ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä ympäristölautakunnalle kuulutusaikana postitse tai sähköisenä.

Postiosoite: Juvan kunta, ympäristölautakunta, PL 28, 51901 Juva.
Sähköosoite: juva.kunta(at)juva.fi

Kuulutusaika on 19.1.-18.2.2021.

JUVAN KUNTA